Normativa bancària

El marc normatiu de referència

Normativa bancària


Acord Monetari

Des de l’1 d’abril de 2012, entrada en vigor de l’Acord Monetari, s’ha anat modificant l’ordenament jurídic andorrà per adaptar-se als actes jurídics i a les disposicions normatives de la Unió Europea establertes en l’annex de l’Acord.

Solvència (CRD IV i CRR)

L’objectiu de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió és enfortir la resiliència del sector bancari i financer.

Llei 17/2019 de modificació de la Llei 8/2013 sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

El sector financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana i està profundament interconnectat amb el sector financer internacional per mitjà de la seva presència a d’altres mercats fora del Principat i també de la Unió Europea. És important per tant que el marc jurídic andorrà compleixi amb els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.

Principis bàsics de la directiva MiFID

Conceptes fonamentals d’utilitat sobre la directiva de l’UE en relació als mercats d’instruments financers.

Mitjans de pagament

En virtut de l’Acord Monetari, Andorra es va comprometre a aplicar al seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis de pagament al mercat interior.

SEPA

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l’àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

Què és l’IFRS?

Decret que homologa internacionalment el marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer andorrà.

Assegurances

La nova llei modernitza el règim d’ordenació i supervisió del sector de l’assegurança i la reassegurança adaptant el sector als estàndards internacionals.

Creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat

Aquest instrument dota de més resiliència el Principat en cas d’un xoc de liquiditat del sector financer.

Actius digitals i blockchain

Aquesta llei ofereix un equilibri entre la innovació, el mercat, les preferències de la societat, el desenvolupament tecnològic i el marc legal.

Sistemes de garantia de dipòsits i d’indemnització dels inversors

L’import garantit dels dipòsits té com a límit la quantia establerta a nivell europeu, que és de 100.000 euros.

Recuperació i resolució d’entitats bancàries (BRRD1)

Aquest paràmetre és un requisit addicional i complementari dels requisits de capital, liquiditat i palanquejament

Acord d’associació

El 12 de desembre del 2023 van finalitzar les negociacions de l’Acord d’associació entre la UE i Andorra.