Normativa bancària

El marc normatiu de referència

Normativa bancària


Acord Monetari

Des de l’1 d’abril de 2012, entrada en vigor de l’Acord Monetari, s’ha anat modificant l’ordenament jurídic andorrà per adaptar-se als actes jurídics i a les disposicions normatives de la Unió Europea establertes en l’annex de l’Acord.

Llei 35/2018 de solvència, liquiditat i supervisió prudencial

Aquest exercici de transposició dona compliment al compromís d’Andorra d’aplicar al seu ordenament jurídic aquelles directives i reglaments previstos a l’annex de l’Acord Monetari firmat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea l’any 2011.

Llei 17/2019 de modificació de la Llei 8/2013 sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

El sector financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana i està profundament interconnectat amb el sector financer internacional per mitjà de la seva presència a d’altres mercats fora del Principat i també de la Unió Europea. És important per tant que el marc jurídic andorrà compleixi amb els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.

Principis bàsics de la directiva MiFID

Conceptes fonamentals d’utilitat sobre la directiva de l’UE en relació als mercats d’instruments financers.

Mitjans de pagament

En virtut de l’Acord Monetari, Andorra es va comprometre a aplicar al seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis de pagament al mercat interior.

SEPA

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l’àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

Què és l’IFRS?

Decret que homologa internacionalment el marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer andorrà.

Assegurances

La nova llei modernitza el règim d’ordenació i supervisió del sector de l’assegurança i la reassegurança adaptant el sector als estàndards internacionals.