Acord Monetari

El 30 de juny de l’any 2011 el Principat d’Andorra i la Unió Europea van firmar un acord monetari

Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Andorra és un país en evolució i amb una clara projecció cap a l’exterior. Això fa que es creïn una sèrie de necessitats i s’estigui desenvolupant un nou marc econòmic que ajusti l’economia andorrana al seu entorn.

Com a resultat, el marc legislatiu s’ha estat adaptant contínua i ràpidament als estàndards internacionals i així ho seguirà fent durant els propers mesos.

En aquest context la banca andorrana està fent un seguiment continuat dels temes més actuals, com són: la normativa i regulació internacionals, els riscos estratègics del sector, els sistemes de supervisió, els requeriments i bones pràctiques definides pel Comitè de Basilea, els reptes de l’estabilitat financera, la confidencialitat i la transparència, els nous productes financers i d’assegurances, l’ètica, deontologia i govern corporatiu del sistema financer, així com altres temes d’interès per al sector.

El 30 de juny del 2011, el Principat d’Andorra va signar l’Acord Monetari amb la Unió Europea i aquest fou dipositat a la Comissió Europea a Brussel·les el 23 de febrer del 2012, entrant en vigor l’1 d’abril del 2012.

Amb l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, es reconeix l’euro com a moneda oficial de curs legal al Principat i atorga el dret d’encunyació. El 10 d’octubre de 2013 s’aprova la Llei 17/2013, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Tanmateix, l’acord és més global i comporta:

  • L’aplicació de la normativa europea en matèria de protecció de l’euro contra el frau i la falsificació, de regles sobre bitllets i monedes en euros, de prevenció de blanqueig de diners i de certa normativa europea en matèria bancària i financera; mitjançant transposició directa o mesures equivalents, d’acord amb un calendari d’aplicació.
  • La signatura del protocol d’acord multilateral de l’IOSCO, relatiu a la consulta, cooperació i intercanvi d’informacions en el mercat de valors que es va signar el 17 de setembre del 2013.

Des de l’1 d’abril de 2012, entrada en vigor de l’Acord Monetari, s’ha anat modificant l’ordenament jurídic andorrà per adaptar-se als actes jurídics i a les disposicions normatives de la Unió Europea establertes en l’annex de l’Acord.

L’article 8 de l’Acord Monetari preveu que la comissió modifiqui l’annex al menys un cop a l’any a fi de tenir en compte els nous actes jurídics i normes de la Unió Europea pertinents. El Govern d’Andorra va aprovar l’última modificació de l’Annex el 14 de juliol de 2022.

El dia 17 de desembre del 2014, s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, i entra en vigor el dia 28 de gener de 2015. L’objectiu d’aquest reglament és desenvolupar la llei i acabar d’incorporar al marc jurídic andorrà els actes jurídics i les normes de la Unió Europea mencionats a l’annex de l’Acord Monetari relatius als bitllets i les monedes d’euro i a la prevenció del frau i de la falsificació de bitllets i monedes d’euro.

El Principat està fent esforços significatius per l’homologació del seu marc legislatiu al cabal comunitari, i particularment, en matèries de legislació bancària i financera.