Stakeholders

Els membres de l’Associació de Bancs Andorrans i les entitats de regulació i supervisió

Stakeholders


La plaça financera andorrana

Andorran Banking agrupa la totalitat de les entitats bancàries de la plaça financera andorrana, representant els interessos de tots els seus membres i garantint la bona pràctica bancària i la seva imatge.

El sistema bancari andorrà està format per 3 grups bancaris:

Andorra Banc Agrícol Reig, SA – Andbank

Fruit de la fusió, l’agost de 2001, entre Banc Agrícol i Comercial d’Andorra, SA i Banca Reig, SA.

Mora Banc Grup, SA

Constituït l’any 1958 sota el nom de Banca Coma, l’any 1970 va passar a anomenar-se Banc Internacional d’Andorra, SA. El novembre del 2011 adopta la seva actual denominació.

Grup Creand

Constituït l’any 1949.

Entitats reguladores i supervisores

Andorra compta amb entitats de regulació i supervisió creades per poder assolir els més alts estàndards internacionals.

AFA

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar pública i privadament, amb independència de l’administració general. L’AFA és l’autoritat del sistema financer andorrà que promou i vetlla pel bon funcionament i l’estabilitat del sistema financer.

UIFAND

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i finançament del terrorisme. Es crea sota el nom Unitat de Prevenció del Blanqueig l’any 2000 amb la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte d ela delinqüència internacional, seguint les indicacions del Comitè Moneyval del Consell d’Europa així com les 40 Recomanacions del GAFI.

L’any 2008 es va crear la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme, amb la finalitat de millorar la coordinació de tots els organismes i ministeris implicats en la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i obtenir una visió multidisciplinària i global que facilita més efectivitat i agilitat en l’adopció de mesures. Aquesta comissió és presidida pel cap de la UIFAND i està formada per representants dels ministeris titulars de Presidència, Finances, Justícia, Interior, Economia, Afers Exterors, de l’AFA, quan es tractin temes que afectin el sistema financer, i de la UIFAND.

AREB

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries es crea, el 2015, amb la finalitat de gestionar els processos de resolució d’entitats bancàries i d’exercir les restants facultats que li atribueix aquesta Llei.

L’AREB és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera i plena capacitat pública i privada per al desenvolupament de les seves finalitats, que s’ha de regir pel que estableix aquesta Llei.

L’AREB queda sotmesa a l’ordenament jurídic privat excepte quan exerceixi les potestats administratives que li atribueix aquesta Llei o qualsevol altra norma amb rang de llei.