Quins són els principis bàsics de la directiva del MiFID?

Punts essencials de la regulació sobre els mercats d’instruments financers

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

El sector financer és un dels pilars principals de l’economia andorrana i està profundament interconnectat internacionalment per mitjà de la seva presència a d’altres mercats fora del Principat i també de la Unió Europea. És important per tant que el marc jurídic andorrà compleixi amb els estàndards internacionals en matèria de regulació financera.

L’antiga Llei 8/2013 ja havia transposat gran part de les directives més amunt esmentades, de manera que ja estaven parcialment incorporades a l’ordenament jurídic andorrà. No obstant això, es fa necessària una modificació de la Llei 8/2013 per complir amb la totalitat d’aquestes directives i de les seves normes d’implementació.

En data 15 de febrer del 2019 s’aprova la Llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Les modificacions dutes a terme suposen un avenç i constitueixen una millora en la protecció dels mercats i dels clients de serveis d’inversió. També s’introdueixen millores en la classificació de clients, deures d’informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l’adequació, la gestió i l’execució d’ordres, els conflictes d’interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.

Recentment, el 16 de novembre del 2023, es va admetre a tràmit parlamentari el Projecte de llei d’organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats, amb l’objectiu d’actualitzar de nou la referida normativa per buscar la seva alineació amb la normativa MiFID II. En particular, aquest Projecte de llei introdueix noves obligacions en matèria d’assessorament, gestió de carteres, adequació i idoneïtat, governança de productes, informació a clients, incentius i retribucions, conflictes d’interès, salvaguarda d’actius, manteniment de registres, millor execució i control intern.