El sector financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana i està profundament interconnectat amb el sector financer internacional per mitjà de la seva presència a d’altres mercats fora del Principat i també de la Unió Europea. És important per tant que el marc jurídic andorrà compleixi amb els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.

En aquest sentit, i tal com ho preveu l’annex de l’Acord Monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, relativa als mercats d’instruments financers així com la Directiva 2006/73/CE per la qual s’aplica la Directiva 2004/39/CE pel que fa als requisits organitzatius i les condicions d’exercici aplicables a les entitats d’inversió i el Reglament 2006/1287 de la Comissió sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE pel que fa a les obligacions de tenir registres per a les societats d’inversió, la declaració de transaccions, la transparència dels mercats i l’admissió dels instruments financers al comerç. Tota aquesta normativa forma part del paquet normatiu conegut com a MiFID I.

L’antiga Llei 8/2013 ja havia transposat gran part de les directives més amunt esmentades, de manera que ja estaven parcialment incorporades a l’ordenament jurídic andorrà. No obstant això, es fa necessària una modificació de la Llei 8/2013 per complir amb la totalitat d’aquestes directives i de les seves normes d’implementació.

En data 15 de febrer del 2019 s’aprova la Llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Les modificacions dutes a terme suposen un avenç respecte del règim anterior i constitueixen una millora en la protecció dels mercats i dels clients de serveis d’inversió. També s’introdueixen millores en la classificació de clients, deures d’informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l’adequació, la gestió i l’execució d’ordres, els conflictes d’interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.