Assegurances

Homologació del marc andorrà a la regulació i supervisió en l’àmbit de les assegurances

Ja fa anys que el Principat d’Andorra va emprendre una actuació molt decidida amb l’objectiu d’aconseguir l’homologació plena del sistema financer a fi de facilitar-ne la consolidació i el desenvolupament en el nou entorn europeu i internacional del segle XXI.

Dins d’aquest objectiu s’hi ha inclòs la necessitat de modernitzar el règim d’ordenació i supervisió del sector de l’assegurança i la reassegurança, àmbit que fins ara venia regulat per la llei de l’11 de maig de 1989, modificada per la Llei 12/2015, del 16 de juliol, així com pel règim de les potestats atribuïdes al Ministeri de Finances.

Els punts de referència essencials d’aquesta tasca d’actualització d’aquest marc jurídic són, en primer terme, els criteris que emanen de l’Associació Internacional d’Inspectors d’Assegurances i el nou règim establert per la Unió Europea en aquest àmbit, conegut com a Solvència II, regulat per la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre de 2009, sobre l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici, així com la seva àmplia normativa de desenvolupament i les regles que dicta l’Autoritat d’Assegurances i Pensions de Jubilació.

El nou marc jurídic traçat per la nova llei parteix de la premissa d’assumir els condicionants i la trajectòria del model que hi ha actualment a Andorra, amb les seves peculiaritats derivades de la dimensió limitada del sector, i introdueix uns canvis imprescindibles amb vista a garantir la transparència i la solvència del sector. Per mitjà de la llei es pretén que els diversos actors que concorren en l’àmbit assegurador i reassegurador andorrà puguin fer un primer esforç substancial d’adaptació a aquest nou marc normatiu.