Sistemes de garantia de dipòsits i d’indemnització dels inversors

Sistemes de garantia de dipòsits i d’indemnització dels inversors

L’any 2018, el Principat d’Andorra va transposar la Directiva 2014/49/UE relativa als sistemes de garantia de dipòsits i la Directiva 97/9/CE relativa als sistemes d’indemnització dels inversors mitjançant la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions.

Aquesta transposició va comportar l’adaptació comunitària del règim que ja existia a Andorra des del 2011 regulat per la Llei 1/2011 de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, i homologa amb la Unió Europea la protecció dels titulars de dipòsits i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió del Principat d’Andorra.

Igual que la Directiva, la llei andorrana estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fons de garantia de dipòsits (Fagadi) han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva Comissió Gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit el 30 de juny del 2024.

Són obligatòriament i exclusivament membres del Fagadi les entitats bancàries autoritzades per operar al Principat d’Andorra, i en són beneficiaris els dipositants persones físiques i jurídiques, independentment de la seva nacionalitat o el seu domicili, que mantinguin dipòsits a les entitats bancàries andorranes.

L’import garantit dels dipòsits té com a límit la quantia establerta a nivell europeu, que és de 100.000 euros.

Els recursos ex-ante del Fagadi han d’arribar al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit 30/06/24. Addicionalment, a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons ex-ante a fi i efecte que assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6% en un termini de 8 anys a comptar a partir del 2024. Aquest percentatge excedeix amb escreix el 0,8% requerit amb caràcter general per la Directiva i el 0,5% que preveu com a possible llindar per a sistemes bancaris altament reconcentrats, com el sistema bancari andorrà.

Pel que fa al sistema andorrà de garantia d’inversions (Sagi), la llei el manté com un sistema de garantia ex-post, on, a més de les entitats bancàries, també hi participen les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva.

El règim de cobertura és de 100.000 euros per titular, per sobre del nivell de cobertura de 20.000 euros establert per la Directiva.

Fons andorrà de garantia de dipòsits (FAGADI) — AFA – Autoritat Financera Andorrana