Actius digitals i blockchain

Actius digitals i blockchain

Amb la finalitat de crear les condiciones òptimes perquè Andorra esdevingui un emplaçament especialment idoni per a les empreses d’innovació, sobretot per a aquelles vinculades amb la tecnologia blockchain, en data 30 de juny el Consell General aprova la Llei 24/2022 de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de lliure registre distribuït i blockchain.

Aquesta llei ofereix un equilibri entre la innovació, el mercat, les preferències de la societat, el desenvolupament tecnològic i el marc legal, garantint l’estricte compliment dels pilars bàsics de les normes de funcionament del mercat de capitals, quant a la protecció de dades de caràcter personal, la contractació electrònica, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat, la normativa de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre d’altres.

  • Estudi de risc de BC/FT derivat dels actius virtuals

Al gener del 2024, la UIFAND s’ha iniciat un estudi de risc per avaluar l’ecosistema d’actius virtuals dins del territori andorrà, seguint l’èmfasi posat pels organismes internacionals sobre els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme derivats de les noves tecnologies en l’àmbit financer. La metodologia d’aquesta avaluació és la desenvolupada pel Banc Mundial, que segueix les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).