En virtut de l’Acord Monetari, Andorra es va comprometre a aplicar al seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis de pagament al mercat interior. Així mateix, l’Acord Monetari també inclou la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats.

Dites directives es van transposar mitjançant l’aprovació de la Llei 8/2018, de 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic amb l’objecte d’incloure les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

Les innovacions tecnològiques dels darrers anys i la necessitat de generar un entorn més segur i fiable per al desenvolupament dels serveis de pagament han fonamentat un nou marc legal europeu. La nova Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de desembre del 2015, sobre serveis de pagament al mercat interior, deroga la Directiva anterior 2007/64/CE i, entre d’altres, modifica la Directiva 2009/110/CE.

Els canvis que introdueix la nova directiva tenen com a principals objectius facilitar i millorar la seguretat en l’ús dels sistemes de pagament a través d’Internet i reforçar el nivell de protecció de l’usuari contra fraus i abusos potencials, així com promoure la innovació en els serveis de pagament i establir un règim més protector dels drets dels usuaris en matèria de seguretat i transparència. La directiva també cobreix la prestació de dos nous serveis de pagament que no estaven previstos anteriorment, com són els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació sobre comptes.

Tots aquests canvis s’han implementat en l’ordenament jurídic andorrà per mitjà d’una modificació de la Llei 8/2018, de 17 de maig. En data 13 de febrer del 2019 es publica el Text refós de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

El Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic va ser aprovat el 21 de novembre del 2018.