Mitjans de pagament

Mitjans de pagament

En virtut de l’Acord Monetari, Andorra ha transposat al seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/ CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis de pagament al mercat interior. De la mateixa manera, l’Acord Monetari inclou la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats.

La nova normativa té com a objectiu principal facilitar i millorar la seguretat en l’ús dels sistemes de pagament a través d’Internet i reforçar el nivell de protecció de l’usuari contra fraus i abusos potencials, com també promoure la innovació en els serveis de pagament i establir un règim més protector dels drets dels usuaris en matèria de seguretat i transparència. També cobreix la prestació de dos nous serveis de pagament que no estaven previstos anteriorment, com són els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació sobre comptes.

Tots aquests canvis s’han implementat en l’ordenament jurídic andorrà per mitjà d’una modificació de la Llei 8/2018, de 17 de maig. En data 13 de febrer del 2019 es publica el Text refós de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic (Llei PSD2).