Quin és l’objectiu de la normativa americana FATCA?

Impulsada per l’IRS nord-americà, respon a Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA és l’acrònim de Foreign Account Tax Compliance Act, una legislació aprovada per l’autoritat tributària nord-americana (Internal Revenue Service o IRS) i el Departament del Tresor dels Estats Units en data 18 de març de 2010 per tal de promoure la transparència fiscal i reforçar el compliment de les obligacions fiscals dels ciutadans o residents nord-americans.

FATCA requereix que les institucions financeres de tot el món identifiquin aquells clients amb nacionalitat o residència fiscal als Estats Units que tinguin – entre d’altres – comptes financers a l’estranger i que hauran de ser reportats anualment a l’autoritat fiscal nord-americana. Per assegurar el compliment de FATCA, s’aplicarà un 30% de retenció sobre determinats pagaments realitzats a entitats i persones que no compleixin amb aquesta normativa.

Totes les entitats bancàries andorranes són institucions financeres i, per tant, subjectes obligats d’aquesta normativa.

L’impacte extraterritorial d’aquesta llei ha fet que els Estats Units hagin adoptat plantejaments intergovernamentals que consisteixen a tancar acords bilaterals (Intergubernamental Agreement o IGA) amb determinats països. Aquests acords bilaterals entre autoritats suposen la transposició de FATCA a l’ordenament intern del país signatari i la possibilitat que, a la pràctica, faciliten l’aplicació de les obligacions FATCA.

Actualment, no existeix cap IGA signat entre els Estats Units i el Principat d’Andorrra. A tal efecte, són cadascuna de les entitats bancàries andorranes les que han de signar l’acord FATCA amb l’IRS, sotmetent-se al compliment de totes les obligacions que se’n derivin.

En línies generals, FATCA exigeix a les entitats bancàries andorranes complir amb les següents obligacions:

 1. Inscripció al portal web que l’IRS disposa a tal efecte.
 2. Identificar qualsevol client US Person que mantingui un compte financer a l’entitat bancària i que respongui a les següents característiques:
  • Ciutadans o persones residents als Estats Units. Tenen obligacions fiscals als Estats Units no només les persones que resideixen en aquest territori, sinó també totes les que posseeixen la nacionalitat nord-americana, amb independència del lloc on resideixin habitualment.
  • Empreses constituïdes als Estats Units o participades per una o vàries US Person que exerceixin el control de l’empresa.
 1. Reportar anualment a l’IRS la següent informació dels comptes financers dels clients identificats com US Person:
  • Informació personal: nom, adreça i número d’identificació fiscal americà (US TIN).
  • Informació de naturalesa financera com és el número de compte, el balanç al tancament de l’exercici, tancament de comptes i saldos finals i ingressos realitzats al compte.

S’entenen per comptes financers els comptes de dipòsit, de custòdia, participacions en el capital o deute i alguns contractes d’assegurances.

 1. Complir amb el règim de retencions que s’han de practicar a les entitats financeres que no han signat un acord FATCA i als clients amb obligacions fiscals als Estats Units que no faciliten informació o no presten el seu consentiment a reportar la seva informació a l’IRS (clients recalcitrants).
Per a més informació, consulteu:
Internal Revenue Service www.irs.gov/