Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Transposició de la 4ª Directiva

El 24 de novembre de 2011, el Consell General d’Andorra va aprovar la ratificació de l’Acord Mo­netari entre el Principat d’Andorra i la Unió Euro­pea, el qual va acompanyat d’un annex que s’ha anat actualitzant de manera periòdica i que relaci­ona els actes jurídics i les disposicions normatives de la Unió Europea que el Principat d’Andorra s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic.

En el marc de l’Acord Monetari, Andorra ha es­tat treballant la transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilit­zació del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme (“4a Di­rectiva”), així com el Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons.

Igualment, cal destacar que el Principat d’Andor­ra se sotmet de manera periòdica a les avaluaci­ons del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les referides recoma­nacions del Grup d’Acció Financera Internacional (“GAFI”).

Tant la transposició de la normativa comunitària referida com la implementació de les recoma­nacions del GAFI requereixen una revisió general de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i adoptar els nous principis, com el de l’adequada gestió del risc, en els quals la nova normativa aprofundeix i que me­reixen una nova llei inspirada de manera directa en els principis que emanen de la 4a Directiva 2015/849 i de les noves recomanacions del GAFI.

La Llei de cooperació penal internacional i de llui­ta contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finan­çament del terrorisme -LCPI- (que la nova llei de­roga), data del 29 de desembre de 2000. Dita llei ha estat sotmesa a múltiples i profundes modifi­cacions. En aquest sentit, des de l’aprovació de les noves recomanacions del GAFI, l’any 2012, s’han realitzat diverses modificacions legislatives que han implementat, de manera parcial, les esmen­tades recomanacions.

La nova llei que transposa la 4a Directiva ha estat aprovada pel Consell General d’Andorra en la seva sessió del dia 22 de juny de 2017.

Per a més informació, consulteu:
Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra www.uifand.ad/ca