Llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia

Procés d’adopció dels estàndards internacionals de l’OCDE en matèria de transparència

Intercanvi d’informació prèvia sol·licitud

El procés d’adopció, per part d’Andorra, dels estàndards internacionals de l’OCDE en aquesta matèria de transparència té el seu origen en la Declaració de París, del 10 de març del 2009, que recollia la voluntat d’Andorra de començar un procés de reforma legislativa per incorporar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia de conformitat amb l’article 26 del Conveni de l’OCDE.

El 7 de setembre del 2009 el Consell General va adoptar la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Aquesta Llei va permetre l’aplicació efectiva dels acords posteriors d’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia que Andorra va signar amb altres estats.

Fins ara, Andorra ha signat acords d’intercanvi d’informació fiscal (Tax Information Exchange Agreements-TIEA o AII), a més de convenis per evitar la doble imposició (CDI). Aquests últims s’han pogut signar gràcies al nou marc legal i fiscal d’Andorra.

El 5 de novembre del 2013, el Govern d’Andorra signa el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal amb l’OCDE i el Consell General l’aprova el dia 28 de juliol del 2016. Aquest Conveni multilateral, del qual formen part més de 100 jurisdiccions, estableix una sèrie de mecanismes i instruments per assentar unes bases i uns procediments comuns d’assistència mútua en matèria fiscal. El Conveni preveu també l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia entre els estats signataris, i amplia de manera significativa, a partir del moment que entri en vigor, el nombre d’estats amb què Andorra intercanvia informació. A més, el Conveni preveu una nova modalitat d’intercanvi d’informació, l’intercanvi espontani d’informació, en virtut del qual un estat, sense sol·licitud prèvia, comunica a un altre estat informació de la qual té coneixement, en determinats supòsits que poden ser d’interès per aquest altre estat. Aquest Conveni ha entrat en vigor l’1 de desembre del 2016.

“El Conveni multilateral relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal amb l’OCDE i el Consell General, del qual formen part més de 100 jurisdiccions, estableix una sèrie de mecanismes i instruments per assentar unes bases i uns procediments comuns d’assistència mútua en matèria fiscal” 

Per acabar, l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal (Acord UE), signat pel Principat d’Andorra el dia 12 de febrer del 2016 i aprovat pel Consell General en sessió del dia 20 d’octubre del 2016, incorpora canvis significatius en el marc de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia amb els estats membres de la Unió Europea. L’Acord UE ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017.

Els països signataris de l’Acord d’intercanvi amb la UE i del Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, tindran a la seva disposició fins a tres bases legals per sol·licitar informació: l’Acord UE, el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal i, si escau, la clàusula d’assistència administrativa d’un CDI. Atesa la rellevància de tots aquests fets, acords i convenis internacionals, i tenint en compte l’experiència d’Andorra en l’aplicació de la Llei 3/2009, s’ha considerat oportú redactar una nova llei que incorpori de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme, posi al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia, i introdueixi per primera vegada l’intercanvi espontani d’informació.