El 15 de juliol de 2014, el Consell de l’OCDE va aprovar el nou estàndard global relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (IAI) entre jurisdiccions. Aquest estàndard, el Common Reporting Standard (CRS) publicat el febrer de 2015, estableix la manera en què les autoritats competents dels països adherits a aquest estàndard s’intercanvien informació en relació amb comptes financers, de manera automàtica i anualment. L’objectiu del referit estàndard internacional és la lluita contra l’evasió fiscal i el compliment fiscal.

En data 16 de juny de 2014 Andorra es va convertir en el 48è país signatari de la Declaració de l’OCDE sobre l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, comprometent-se així a implementar el nou estàndard i a intercanviar informació de manera automàtica anualment amb d’altres jurisdiccions.

Un any més tard, el 3 de desembre de 2015, Andorra va firmar l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (MCAA), un instrument multilateral que articula l’intercanvi automàtic d’informació amb tots els estats adherits a l’estàndard OCDE.

Posteriorment, en data 12 de febrer de 2016, el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) van firmar un acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2017 (Acord UE).

Aquest acord, que esmena l’anterior acord firmat entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea l’any 2005 relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, incorpora el nou estàndard global per a l’intercanvi automàtic d’informació aprovat per l’OCDE i aplicat a la Unió Europea a través de la Directiva 2014/107/UE. La Llei 19/2016, aprovada pel Consell General del Principat d’Andorra el 30 de novembre de 2016, regula el marc jurídic necessari per acomplir aquest compromís d’IAI.

En el marc de l’Acord UE, i seguint els calendaris establerts a l’estàndard internacional, Andorra va procedir amb el primer intercanvi de dades el setembre 2018 amb dades del 2017. Aquest primer intercanvi automàtic d’informació fiscal es va dur a terme amb 41 països, entre ells, els estats membres de la UE.

Aquest intercanvi comporta que les entitats bancàries, organismes d’inversió col·lectiva i companyies d’assegurances trametin la informació dels contribuents a l’estranger amb un compte a Andorra a l’autoritat local, que al seu torn l’ha de trametre automàticament a l’autoritat tributària del país corresponent.

Les dades que han de ser intercanviades inclouen el número de compte, el número d’identificació fiscal, el nom, l’adreça i la data de naixement dels contribuents residents a l’estranger amb un compte a Andorra, tot tipus de rendes (interessos, dividends i rendes atribuïdes a certs contractes d’assegurances, entre d’altres), ingressos derivats de la venda o transmissió d’actius i el saldo dels comptes. La norma aplica tant a persones físiques com a persones jurídiques (inclosos els trusts i les fundacions).

Sobre la base de les normes internacionals en aquesta matèria, cal identificar el beneficiari efectiu del compte així com les estructures passives i la identitat de les persones que les controlen.

Al llarg del 2017 i del 2018, la Llei IAI va ser modificada per ampliar les jurisdiccions amb les quals Andorra intercanviaria la informació fiscal. L’any 2019 Andorra ha intercanviat la informació amb 73 jurisdiccions i aquest any 2020 ho farà amb 95 jurisdiccions.

Des de l’Associació de Bancs Andorrans s’ha seguit de molt a prop el procés d’adopció de l’IAI mitjançant una comissió de treball creada ad hoc l’any 2014. A través d’aquesta, s’han anat analitzat tots els requeriments establerts al CRS per tal de poder intercanviar la informació en els terminis establerts i s’han elaborat diversos Q&A a mode de guia explicativa del contingut i el funcionament de l’IAI.