Implementació de l’IAI a Andorra

Preguntes freqüents sobre l’Intercanvi Automàtic d’Informació (IAI) fiscal al Principat d’Andorra

Què és l’IAI?

L’IAI és un estàndard internacional regulat pel Common Reporting Standard (estàndard comú d’informació de l’OCDE, en endavant “CRS”) que estableix la manera en què les autoritats competents dels països adherits a aquest estàndard s’intercanvien informació en relació a comptes financers. L’objectiu del referit estàndard internacional és la lluita contra l’evasió fiscal i el compliment fiscal.

Quins són els principis bàsics del CRS?

– Estàndard global comú: els països participants en l’IAI aplicaran, entre d’altres, les mateixes normes en la identificació dels titulars i beneficiaris efectius dels comptes de persones físiques i d’entitats (inclosos els trusts i empreses domiciliades).

– Confidencialitat de les dades: protecció legal i tècnica suficient de la confidencialitat de les dades intercanviades.

– Principi de reciprocitat: tots els països participants han de recollir i intercanviarla mateixa informació

A qui afecta l’IAI?

A tots aquells estats membres del G20, a altres estats de l’OCDE i a altres centres financers. En total, més de 100 jurisdiccions s’han compromès a implementar l’IAI.

L’IAI a Andorra

Com i quan entra en vigor l’intercanvi automàtic d’informació?

La implementació de l’IAI pot tenir lloc mitjançant un acord bilateral o un acord multilateral, com és el cas de l’Acord amb la Unió Europea o l’Acord Multilateral entre Autoritats Competents, basat en el Conveni de l’OCDE sobre assistència mútua administrativa en matèria fiscal. La llei andorrana que transposa la normativa CRS i que desenvolupa aquests acords entrarà en vigor l’1 de gener del 2017 (“Llei IAI”).

Amb quins països s’intercanvia informació?

La Llei IAI permetrà:

– L’intercanvi automàtic d’informació entre els 28 estats membres de la Unió Europa i el Principat d’Andorra (base legal: Acord amb la Unió Europea).

– L’intercanvi automàtic d’informació amb altres estats (base legal: Acord Multilateral entre Autoritats Competents o acords bilaterals). L’activació d’aquest intercanvi automàtic requerirà la preceptiva aprovació i ratificació pel Consell General.

Quins són els terminis per la primera comunicació automàtica d’informació relativa a comptes preexistents?

Segons la disposició transitòria única de la Llei IAI:

– La revisió dels comptes preexistents de major valor (> 1.000.000 dòlars) titularitat de persona física s’ha d’haver completat en el període d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord de què es tracti. La primera comunicació automàtica d’informació s’efectuarà un cop transcorreguts els terminis màxims de revisió, fins al 30 de juny de 2018.

– La revisió dels comptes preexistents de menor valor (< 1.000.000 dòlars) titularitat de persona física s’ha d’haver completat en el període de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord de què es tracti. La primera comunicació automàtica d’informació s’efectuarà un cop transcorreguts els terminis màxims de revisió, fins al 30 de juny de 2019.

– La revisió dels comptes titularitat d’entitat amb un saldo o valor agregat que excedeixi 250.000 dòlars, determinat a 31 de desembre de l’any anterior al d’entrada en vigor de l’acord de què es tracti, s’ha d’haver completat en el període de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord de què es tracti. La primera comunicació automàtica d’informació s’efectuarà un cop transcorreguts els terminis màxims de revisió, fins al 30 de juny de 2019.

Com es porta a terme l’IAI?

Els comptes financers objecte de comunicació són:

  • Els que siguin titularitat de persones físiques o jurídiques residents fiscals en un estat membre de la Unió Europea o en un estat amb el que és aplicable l’IAI.
  • Els que siguin titularitat de entitats no financeres (“ENF”) passives quan les persones físiques que n’exerceixen el control siguin residents fiscals en un estat membre de la Unió Europea o d’un estat amb el que és aplicable l’IAI.

La informació relativa als comptes es tramet a les autoritats competents andorranes per part de les institucions financeres obligades a comunicar la informació.

Posteriorment, les autoritats competents andorranes transmetran de manera telemàtica i de forma anual la informació a les autoritats competents de l’estat corresponent.

Les institucions financeres obligades a comunicar informació són les entitats residents a Andorra i les sucursals d’entitats no residents situades a Andorra; en particular, les entitats asseguradores, les entitats bancàries, les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers.

Quina informació s’intercanvia automàticament?

La informació que ha de ser intercanviada inclou:

– el número de compte,

– el número d’identificació fiscal, país de residència, el nom, l’adreça, el país i data de naixement de les persones físiques o entitats titulars del compte, o de les persones físiques que exerceixen el control d’ENF passives titulars de comptes a Andorra, sempre que siguin residents fiscals a un estat membre de la Unió Europea o a un estat amb el que és aplicable l’IAI, així com

– tot tipus de rendes (interessos, dividends i rendes atribuïdes a certs contractes d’assegurances, entre d’altres), ingressos derivats de la venda o transmissió d’actius i

– el saldo de comptes.

La norma aplica tant a persones físiques com a entitats (inclosos els trusts i les fundacions).

En base a les normes internacionals en aquesta matèria s’ha d’identificar el beneficiari efectiu del compte així com les estructures passives i la identitat de les persones que les controlen.

Què passa amb la informació intercanviada? Com es preserva la confidencialitat de la informació intercanviada?

La informació bancària dels clients romandrà confidencial en virtud de l’obligació de protecció de dades així com del principi d’especialitat que caracteritza el CRS i que vincula a les autoritats competents. La informació del client serà emprada pels propòsits del CRS que són la determinació de la correcta tributació del contribuent.

En aquest sentit, Andorra no només garantirà la protecció de dades sinó que podrà negar-se a intercanviar informació amb un estat participant quan aquest no compleixi els estàndards de confidencialitat establerts per l’estàndard de l’OCDE.

S’ha d’informar als clients de l’IAI?

No hi ha cap obligació legal d’informar als clients de forma prèvia de l’IAI amb les autoritats pertinents o de fer extensiva una còpia de la documentació intercanviada.

Les entitats bancàries andorranes han informat als seus clients del nou marc legal en la mesura dels mitjans dels què disposen i per les vies a la seva disposició.

Quines obligacions té l’entitat bancària sota l’Acord UE a l’hora de determinar la residència fiscal d’un client en relació a la due diligence que s’ha d’efectuar sobre comptes nous (en el cas d’Andorra, s’entén per “comptes nous” comptes oberts a partir de l’1 de gener de 2017)?

En el moment d’obertura d’un compte nou d’una persona física, l’entitat bancària haurà d’obtenir una declaració del titular del compte (self-certification) que li permeti determinar la seva residència fiscal i haurà de verificar la raonabilitat d’aquesta declaració. L’entitat bancària podrà confiar en la declaració feta pel client llevat de que sàpiga, o tingui raons per a saber, que la declaració és incorrecta o poc fiable (test de raonabilitat), que es basarà en la informació obtinguda en el moment de l’obertura del compte, incloent qualsevol documentació obtinguda en base als procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les obligacions de due diligence també s’hauran de dur a terme pels comptes titularitat d’entitats. En relació a aquests, les entitats hauran d’establir la seva residència fiscal, qualificarles d’actives o passives i, en el darrer cas, determinar la residència de les persones que n’exerceixen el control.

 22 de novembre de 2016.