Com ha evolucionat el sistema tributari?

Descripció de la transformació del sistema impositiu al Principat d’Andorra

Sistema tributari

El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i l’estructura econòmica del país, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal, per passar d’un sistema impositiu quasi únicament indirecte a disposar també d’una imposició directa homologable en l’àmbit internacional. 

D’acord amb el mandat establert a la Constitució, les competències tributàries es reparteixen entre els comuns i el Govern. 

L’esquema actual del sistema tributari estatal està estructurat entre taxes, imposició directa, imposició indirecta i aranzels duaners.

Per a més informació, consulteu:
Agència Andorrana Fiscal i de Fronteres www.impostos.ad/
Govern d’Andorra www.govern.ad/
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra www.bopa.ad
ACTUA www.actua.ad