BEPS (de l’anglès Base Erosion and Profit Shifting, en català “Erosió de la base imposable i trasllat de beneficis”) és un terme que designa les estratègies de planificació fiscal utilitzades per empreses multinacionals per traslladar els seus beneficis a països d’escassa o nul·la tributació.

L’any 2013 l’OCDE va crear el projecte BEPS, una iniciativa per combatre aquestes pràctiques d’evasió fiscal a escala internacional. Aquesta iniciativa té una constant i progressiva actualització que es canalitza mitjançant el grup de treball creat l’any 2015 per impulsar un marc inclusiu d’implementació de mesures del projecte BEPS desenvolupant normes internacionals.

El 7 de juny del 2017, Andorra va firmar el Conveni multilateral d’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis (MLI), que transposa a la normativa internacional més de 2.000 convenis fiscals a escala mundial. L’MLI ofereix als governs solucions concretes per lluitar contra les pràctiques fiscals nocives, la prevenció de l’abús de conveni i l’informe país per país, entre d’altres.

L’OCDE planteja la conveniència de mantenir vigents determinats tipus de règims fiscals o, si escau, de modificar-los per garantir el respecte pels requisits de substància i transparència que constitueixen l’element definidor del Projecte BEPS.

En el context del compromís d’Andorra d’adoptar un conjunt de normes mínimes i aplicar-les de manera coherent, es va procedir a modificar la Llei de l’impost sobre societats per evitar la vigència de certs règims fiscals que podien entendre’s susceptibles de generar un risc potencial d’erosió de les bases de tributació de l’impost sobre societats. El 19 d’abril de 2018 es va aprovar la Llei 6/2018, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

El 15 de novembre de 2018 el Fòrum sobre Pràctiques Fiscals Pernicioses (FHTP) de l’OCDE va avalar aquests canvis concloent favorablement respecte als règims fiscals especials d’Andorra i determinant que aquests han deixat de ser potencialment perjudicials.

La Unió Europea va tenir present les conclusions de l’FHTP a l’hora d’efectuar l’actualització de la seva llista de països considerats com a no cooperants en matèria fiscal. Conseqüentment, en data 5 de desembre de 2018 la UE va publicar l’exclusió d’Andorra de la llista gris de països no cooperants en matèria fiscal.

Alhora, el 19 d’octubre de 2018, Andorra va adherir-se a l’acord multilateral de l’OCDE que permet intercanviar informació país per país amb totes les autoritats competents signatàries de l’acord (jurisdiccions recíproques). Aquest acord s’emmarca dins dels compromisos adoptats amb els estàndards internacionals i amb la posada en marxa de les reformes liderades per l’OCDE en matèria BEPS.