Acord d’intercanvi d’informació entre Andorra i la UE

Preguntes freqüents sobre l’acord d’intercanvi entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Acord d’intercanvi automàtic d’informació que ha firmat el Principat d’Andorra amb la Unió Europea sobre comptes i rendes financeres

En data 12 de febrer de 2016, el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) van firmar un acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal que es preveu que entri en vigor l’1 de gener de l’any 2017 (“Acord UE”). Aquest acord, que esmena l’anterior acord firmat entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea l’any 2005 relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, incorpora el nou estàndard global per a l’intercanvi automàtic d’informació (“IAI”) aprovat per l’OCDE el juliol de l’any 2014, i aplicat a la Unió Europea a través de la Directiva 2014/107/UE.

Quan introduirà Andorra l’intercanvi automàtic d’informació?

Andorra té la intenció de recollir dades bancàries del 2017 en endavant i intercanviar-les a partir de l’any 2018. Les bases jurídiques actuals exclouen l’intercanvi automàtic d’informació a Andorra, però es preveu que la nova Llei sobre intercanvi automàtic d’informació sigui aprovada pel Consell General durant l’any 2016 i que entri en vigor l’1 de gener de 2017.

S’aplicarà l’intercanvi automàtic d’informació amb tots els 28 Estats membres de la UE?

Sí. L’acord IAI amb la UE s’aplica per igual a tots els Estats membres. Acords específics amb països individuals UE ja no seran necessaris.

Quina informació s’intercanvia automàticament sota l’Acord UE?

En el cas d’Andorra, la informació que ha de ser intercanviada inclou el número de compte, el número d’identificació fiscal, el nom, l’adreça i la data de naixement dels contribuents residents a l’estranger amb un compte a Andorra, tot tipus de rendes (interessos, dividends i rendes atribuïdes a certs contractes d’assegurances, entre d’altres), ingressos derivats de la venda o transmissió d’actius i el saldo de comptes. La norma aplica tant a persones físiques com persones jurídiques (inclosos els trusts i les fundacions). En base a les normes internacionals en aquesta matèria s’ha d’identificar el beneficiari efectiu del compte així com les estructures passives i la identitat de les persones que les controlen.

Com es porta a terme l’intercanvi automàtic d’informació (IAI)?

La informació dels contribuents a l’estranger amb un compte a Andorra es tramet al Ministeri de Finances per part de les entitats bancàries així com per determinats organismes d’inversió col·lectiva i companyies d’assegurances. Posteriorment, el Ministeri de Finances transmet automàticament i de forma anual la informació a l’autoritat tributària del país corresponent.

Quins són els terminis per la primera comunicació automàtica d’informació relativa a comptes preexistents?

La revisió dels comptes preexistents de major valor (> 1.000.000 dòlars) titularitat de persona física s’ha d’haver completat en el període d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord. La revisió dels comptes preexistents de menor valor (< 1.000.000 dòlars) titularitat de persona física ha d’haver-se completat en el període de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord. La revisió dels comptes titularitat d’entitat amb un saldo o valor agregat que excedeixi 250.000 dòlars, determinat a 31 de desembre de l’any anterior al d’entrada en vigor de l’acord, ha d’haver-se completat en el període de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor.

Què passa amb la informació intercanviada?

La informació del client només pot ésser emprada pels propòsits acordats, és a dir, per determinar la correcta tributació del contribuent.). L’ús que cada Estat faci de les dades rebudes de l’estranger és una qüestió interna; no obstant, la protecció de dades ha d’estar garantida. Una jurisdicció declarant pot negar-se a intercanviar informació a una jurisdicció participant si aquesta no compleix els estàndards de confidencialitat establerts per l’Acord UE.

Els clients que compleixin amb les seves obligacions sota l’Acord UE romandran anònims?

No, la finalitat de l’IAI és identificar totes aquelles persones sobre les quals recau l’obligació d’intercanviar informació.

Quants anys de retroactivitat en l’obligació d’intercanviar informació aplicaran tant per a clients nous com per a comptes preexistents?

La data a partir de la qual les entitats bancàries afectades hauran d’identificar i intercanviar informació serà aquella en la què l’IAI entri en vigor. Per tant, l’Acord UE no aplicarà de forma retroactiva.

Quines obligacions té l’entitat bancària sota l’Acord UE a l’hora de determinar la residència fiscal d’un client en relació a la due diligence que s’ha d’efectuar sobre comptes nous (en el cas d’Andorra, s’entén per “comptes nous” comptes oberts a partir de l’1 de gener de 2017)?

En el moment d’apertura d’un compte nou d’una persona física, l’entitat bancària haurà d’obtenir una declaració del titular del compte (self-certification) que li permeti determinar la seva residència fiscal i haurà de verificar la raonabilitat d’aquesta declaració L’entitat bancària podrà confiar en la declaració feta pel client llevat de que sàpiga, o tingui raons per a saber, que la declaració és incorrecta o poc fiable ( test de raonabilitat), que es basarà en la informació obtinguda en el moment de l’obertura del compte, incloent qualsevol documentació obtinguda en base als procediments de prevenció del blanqueig de capitalsi del finançament del terrorisme.

Quan s’informarà als clients de l’IAI?

No hi ha cap obligació legal d’informar als clients de forma prèvia de l’IAI amb les autoritats 3 pertinents o de fer extensiva una còpia de la documentació intercanviada. No obstant, aquest extrem es podrà regular en la normativa interna escaient.

Introduiran també altres centres financers l’IAI?

Suïssa, Liechtenstein, San Marino i Mònaco ja han firmat o rubricat, segons el cas, un Acord amb la UE.

Què obtindrà Andorra en contrapartida per l’intercanvi automàtic d’informació?

L’acord és recíproc, el que significa que els Estats membres i Andorra tenen els mateixos compromisos, els uns amb els altres. Les autoritats tributàries andorranes rebran, per tant, informació sobre contribuents andorrans amb comptes en un Estat membre de la UE. La introducció automàtica de l’estàndard global no s’ha de relacionar formalment amb l’obtenció d’altres contrapartides. No obstant, la Comissió Europea ha cridat l’atenció dels Estats membres sobre la importància de regularitzar les situacions del passat i l’interès que la regularització prèvia a la introducció de l’intercanvi automàtic d’informació pot comportar per ells.

És necessari confirmar el correcte compliment de les obligacions tributàries?

El nou règim d’intercanvi automàtic d’informació s’adreça a la verificació del correcte compliment de les obligacions tributàries i, per tant, els titulars de posicions financeres han d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions.

17 de maig de 2016.