• La mesura permetrà ajornar el pagament del capital amb una carència de fins a 2 anys.
  • El sector manté el compromís amb la societat andorrana en moments complicats, com ho va fer amb la Covid-19

Les entitats bancàries integrades a Andorran Banking han acordat implementar mesures per pal·liar els efectes negatius de l’increment dels tipus d’interès en les hipoteques per a l’habitatge habitual, per a les famílies especialment vulnerables. Gràcies a l’acord sectorial signat per Andbank, MoraBanc i Crèdit Andorrà, els clients que compleixin les condicions marcades podran optar per un ajornament del pagament de la quota hipotecària.

Qui es pot adherir a les mesures?

L’acord va dirigit a les famílies amb un deute instrumentat mitjançant préstecs hipotecaris a tipus variable destinats a l’adquisició del seu habitatge habitual, i que es trobin en una situació vulnerable arran de la pujada dels tipus d’interès. S’hi podran adherir aquelles operacions formalitzades amb anterioritat al 15 de desembre de 2022.

Per accedir a l’ajornament del pagament de la quota, cal que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar no superi els 32.000€ anyals; que la quota hipotecària sigui superior al 30% dels ingressos de la unitat familiar, i; que la quota del préstec s’hagi incrementat almenys un 30% per l’increment de tipus d’interès produïda des de mitjans del 2022.

Com s’implementa la mesura

Un cop aprovada la sol·licitud es formalitzarà una novació del contracte del préstec que estipularà un període de carència d’un màxim de dos anys. Serà necessari l’atorgament d’escriptura pública. Durant aquest temps de carència es diferirà l’amortització de capital corresponent, i només s’haurà de pagar l’import corresponent als interessos. Les quantitats ajornades seran liquidades allargant el termini de pagament del préstec originàriament concedit en un número de mesos equivalent a la duració de la carència de capital.

Aquest acord sectorial és una iniciativa d’Andorran Banking per donar facilitats a les famílies amb un préstec hipotecari que, amb l’increment de la quota derivada de la pujada dels tipus d’interès, entrin en una situació de vulnerabilitat.

El sector manté el compromís amb la societat andorrana per garantir-ne la sostenibilitat, en moments més difícils, de la mateixa manera que va ser un punt de suport important durant la pandèmia de la Covid-19 amb el programa de préstecs tous.

Acord sectorial suport famílies vulnerables desembre 2022