Xifres clau

La plaça financera andorrana en xifres

Xifres clau


Un sector estratègic de l’economia andorrana

El sistema financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana que conjuntament amb el sector assegurador, contribueixen aproximadament en un 21% al producte interior brut (PIB).

El sector bancari andorrà està constituït per un total de cinc grups bancaris i té una experiència en aquesta activitat de més de 85 anys.

Les principals àrees de negoci de les entitats bancàries són la banca comercial, la banca privada i gestió d’actius i les assegurances, i estan regulades i supervisades per l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

El conjunt d’entitats ha tancat l’exercici 2016 amb un augment de 220 milions d’euros dels recursos gestio­nats respecte a l’any anterior, assolint un volum agregat de 45.434 milions d’euros, un 0,5% més respecte a l’any 2015. Aquesta dada inclou els recursos gestionats de Vall Banc. L’evolució dels volums de la banca andorra­na demostren la fortalesa i estabilitat de la plaça en un moment de transició cap als nous estàndards internaci­onals de transparència.

El benefici net atribuït ha estat de 156 milions d’euros, un 7% inferior respecte a l’exercici ante­rior, però en línia amb les previsions de les enti­tats atès el context de tipus d’interès negatius que afecten a la baixa el marge financer des de 2014, i els costos creixents derivats de l’adaptació del nou marc normatiu del sector bancari europeu. També destaquem la rendibilitat sobre recursos propis de les entitats que ha tancat el 2016 amb un ROE del 9,73%, ben per sobre de la mitjana europea.

La ràtio de solvència de les entitats ha arribat al 25,1%, incrementant la xifra respecte de l’any an­terior en 230 punts bàsics, la qual cosa mostra la voluntat de les entitats de reforçar el seu capital, superant àmpliament el coeficient mínim marcat per la normativa andorrana.

Els bancs andorrans també han contribuït al crei­xement de l’economia andorrana, amb la conces­sió de crèdits, amb un total de 2.880 milions d’eu­ros en operacions d’actiu durant el 2016, un 0,38% més que en l’exercici anterior.

 • 2016

  2016 (En milers d’euros)
  Total actius 14.492.462
  Inversió creditícia bruta 6.299.918
  Recursos gestionats 45.434.271
  Resultat €155.933
  ROE  9,73%
  ROA 1,03%
  Ràtio d’eficiència 59,98%
  Ràtio de solvència 25,10%
  Ràtio de liquiditat 61,41%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2015

  2015 (En milers d’euros)
  Total actius 14.411.802
  Inversió creditícia bruta 6.278.629
  Recursos gestionats 45.214.084
  Resultat €168.548
  ROE 10,93%
  ROA 1,19%
  Ràtio d’eficiència 54,15%
  Ràtio de solvència 22,78%
  Ràtio de liquiditat 71,24%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2014

  2014 (En milers d’euros)
  Total actius 14.046.563
  Inversió crediticia bruta 6.337.751
  Recursos gestionats 43.965.816
  Resultat €183.268
  ROE 12,38%
  ROA 1,38%
  Ràtio d’eficiència 45,35%
  Ràtio de solvència 20,75%
  Ràtio de liquiditat 68,11%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2013

  2013 (En milers d’euros)
  Total actius 12.522.762
  Inversió creditícia bruta 6.152.178
  Recursos gestionats 34.020.667
  Resultat 184.656
  ROE 31,27%
  ROA 1,45%
  Ràtio d’eficiència 43,91%
  Ràtio de solvència 22,04%
  Ràtio de liquiditat 67,31%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris:  Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans