Xifres clau

La plaça financera andorrana en xifres

Xifres clau


Un sector estratègic de l’economia andorrana

El sistema financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana que conjuntament amb el sector assegurador, contribueixen aproximadament en un 21% al producte interior brut (PIB).

El sector bancari andorrà està constituït per un total de cinc grups bancaris i té una experiència en aquesta activitat de més de 85 anys.

Les principals àrees de negoci de les entitats bancàries són la banca comercial, la banca privada i gestió d’actius i les assegurances, i estan regulades i supervisades per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

El conjunt d’entitats ha tancat l’exercici 2017 amb un augment de 704 milions d’euros dels recursos gestio­nats respecte a l’any anterior, assolint un volum agregat de 46.138 milions d’euros, un 1,55% més respecte a l’any 2016. Aquesta dada inclou els recursos gestionats de Vall Banc. L’evolució dels volums de la banca andorra­na demostren la fortalesa i estabilitat de la plaça en un moment de transició cap als nous estàndards internaci­onals de transparència.

El benefici net atribuït ha estat de 131 milions d’euros, un 15,8% inferior respecte a l’exercici ante­rior, però en línia amb les previsions de les enti­tats atès el context de tipus d’interès negatius que afecten a la baixa el marge financer des de 2014, i els costos creixents derivats de l’adaptació del nou marc normatiu del sector bancari europeu. També destaquem la rendibilitat sobre recursos propis de les entitats que ha tancat el 2017 amb un ROE del 9,85%, ben per sobre de la mitjana europea.

La ràtio de solvència consolidada dels cinc bancs va ser del 21,7%. Els tres punts i mig de diferència respecte l’exercici passat s’expliquen per l’impacte de la primera aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF), una eina imprescindible per la transparència i comparabilitat dels estats financers.

 • 2017

  2017 (En milers d’euros)
  Total actius 14.145.382
  Inversió creditícia bruta 5.982.759
  Recursos gestionats 46.138.071
  Resultat 131.267
  ROE  9,85%
  ROA 0,88%
  Ràtio d’eficiència 68,05%
  Ràtio de solvència 21,74%
  Ràtio de liquiditat 65,37%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Andorran Banking

 • 2016

  2016 (En milers d’euros)
  Total actius 14.492.462
  Inversió creditícia bruta 6.299.918
  Recursos gestionats 45.434.271
  Resultat €155.933
  ROE  9,73%
  ROA 1,03%
  Ràtio d’eficiència 59,98%
  Ràtio de solvència 25,10%
  Ràtio de liquiditat 61,41%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2015

  2015 (En milers d’euros)
  Total actius 14.411.802
  Inversió creditícia bruta 6.278.629
  Recursos gestionats 45.214.084
  Resultat €168.548
  ROE 10,93%
  ROA 1,19%
  Ràtio d’eficiència 54,15%
  Ràtio de solvència 22,78%
  Ràtio de liquiditat 71,24%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2014

  2014 (En milers d’euros)
  Total actius 14.046.563
  Inversió crediticia bruta 6.337.751
  Recursos gestionats 43.965.816
  Resultat €183.268
  ROE 12,38%
  ROA 1,38%
  Ràtio d’eficiència 45,35%
  Ràtio de solvència 20,75%
  Ràtio de liquiditat 68,11%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2013

  2013 (En milers d’euros)
  Total actius 12.522.762
  Inversió creditícia bruta 6.152.178
  Recursos gestionats 34.020.667
  Resultat 184.656
  ROE 31,27%
  ROA 1,45%
  Ràtio d’eficiència 43,91%
  Ràtio de solvència 22,04%
  Ràtio de liquiditat 67,31%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris:  Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans