Andorran Banking

Lorem ipsum dolor sit amet, experiential human-centered design user centered design minimum viable product waterfall is so 2000 and late user story disrupt cortado.

Qui som?

L’Associació de Bancs Andorrans (ABA) representa els interessos de les entitats bancàries del Principat i vetlla pel prestigi, el desenvolupament i la competitivitat del sector a Andorra i a nivell internacional. Aquests objectius queden recollits als seus estatuts, regits per la Llei quali cada d’Associacions.

Fundada l’any 1960, no va ser fins l’any 1993 quan l’ABA va ser reconeguda per decret del Govern d’Andorra com a “associació professional de dret andorrà, sense nalitat de lucre, constituïda per temps indefinit, que gaudeix de personalitat jurídica i patrimonial pròpies independent de la dels seus membres.”

L’àmbit territorial de l’Associació és el Principat d’Andorra, tot i que té la potestat de tractar amb altres bancs, entitats i associacions professionals estrangeres.

L’ABA és, a més, membre de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), de
la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i de la Federació Bancària Europea (EBF).

Què fem?

Les principals responsabilitats i tasques de l’ABA són les següents:

  • Representar i defensar en tots els ordres els interessos dels seus membres.
  • Vetllar pel prestigi i la imatge de la professió bancària, així com pel desenvolupament
i competitivitat de la banca andorrana, tant a escala nacional com internacional.
  • Prendre iniciatives orientades a millorar els estàndards tècnics del sector i evitar l’intrusisme professional i qualsevol altra activitat irregular.
  • Propiciar una cooperació sectorial respectuosa amb l’exercici de la competència recíproca i informar els seus membres de les qüestions d’interès comú.
  • Assegurar la transparència en l’aplicació de condicions als clients i procurar el compliment de les normes deontològiques inherents a la professió.
  • Prestar la seva col·laboració a les administracions públiques, per iniciativa pròpia o a petició del Govern, de les corporacions locals i d’altres entitats públiques o parapúbliques, mitjançant l’elaboració d’informes, estudis, recomanacions i projectes d’actuació, previsió o reconversió econòmica.
  • Crear i participar en fundacions i entitats privades així com participar en institucions i entitats públiques, sempre que unes i altres tinguin per objecte promoure el benestar econòmic, cultural, esportiu i social del Principat i, en general, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

L’Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de l’ABA està composta d’una presidència i d’una vicepresidència, rotatives cada any entre els seus membres, i d’un òrgan de Direcció permanent configurat per una directora general.
L’estructura funcional de l’ABA es caracteritza per l’existència d’una sèrie de comissions tècniques formades per membres dels diferents bancs andorrans, que es reuneixen periòdicament a l’ABA.

Aquestes comissions tècniques analitzen i tracten temàtiques rellevants en el seu camp d’actuació, sempre amb l’objectiu d’assegurar la bona pràctica bancària, tractant-hi temes actuals relatius al sector com són: SEPA, MiFID, Intercanvi d’Informació en matèria fiscal, Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF), prevenció contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, projectes estratègics, Impost General Indirecte (IGI), Internal Revenue Service (IRS), compliment normatiu, fiscalitat de l’estalvi, mitjans de pagament, així com altres temes d’interès.

Membres

El sistema bancari andorrà està format per cinc grups bancaris.
Aquestes entitats bancàries operen als principals nuclis urbans del país mitjançant una xarxa d’o cines bancàries repartides per les set parròquies del Principat d’Andorra.

Mora Banc Grup, SA

Constituït l’any 1958 sota el nom de Banca Coma, l’any 1970 va passar a anomenar-se Banc Internacional d’Andorra, SA. El novembre del 2011 adopta la seva actual denominació.

Andorra Banc Agrícol Reig, SA – Andbank

Fruit de la fusió, l’agost de 2001, entre Banc Agrícol i Comercial d’Andorra, SA i Banca Reig, SA

Grup Crèdit Andorrà

Constituït l’any 1949, va adquirir el 100% de CaixaBank, SA el 31 de juliol de 2005.

BancSabadell d’Andorra, SA

Constituït el juny de 2000.

Vall Banc, SAU

Constituït el 17 de juliol de 2015 pel Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).

L’ABA és membre associat de